Klanten

Caesar Overheid is mantelleverancier bij een fors aantal overheidsorganen. Soms alleen en vaker in combinatie met andere middelgrootte IT-dienstverleners. Samen weten wij ook aan grotere IT leveranciers gewend geraakte overheid te voorzien van een prettig en effectief werkend alternatief. 
Dit doen wij vanuit een gestroomlijnde front office en SPoC benadering. Waarom zouden wij de klant vermoeien met hoe wij de interne organisaties op elkaar hebben uitgelijnd?! Zo wordt het relatiemanagement proces gedragen door een op elkaar ingespeeld zijnde account team. En werken de resourcemanagers samen vanuit een op de Klant KPI’s ingespeeld zijnde matchingsproces. De verkregen opdrachten, zowel inspanningsverplichtingen als resultaatsopdrachten kennen een intensief opdrachtmanagement. Met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatielevels.
Al doende bedienen wij, alleen of met partners overheidsorganen zoals:

AutoriteitFinanciëleMarkten
De AutoriteitFinanciëleMarkten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen. Het is belangrijk dat er vertrouwen heerst in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. 

Defensie (IVENT)
IVENT levert diensten op het gebied van informatievoorziening (IV), ICT en documentaire informatie. (Sinds 1 januari 2012 maakt de IVENT-organisatie (Informatievoorziening en –Technologie) overigens deel uit van DMO.) IVENT streeft naar een goed IV-beheer waarbij ontwikkeling en gebruik optimaal op elkaar zijn afgestemd. De vergaande standaardisatie en het hergebruik van reeds ontwikkelde, hoogwaardige ICT-structuren dragen bij tot een hogere efficiëntie. IVENT stemt daarover voortdurend af met de spelers binnen de IV-keten van Defensie.

LuchtVerkeersLeiding Nederland
Luchtverkeersleiding Nederland richt zich in hoofdzaak op luchtverkeers- dienstverlening aan burgerluchtverkeer in het gebied waarvoor Nederland verantwoordelijk is gesteld: het vluchtinformatiegebied Amsterdam (FIR). De Amsterdam FIR strekt zich uit boven het Nederlandse grondgebied en een groot deel van de Noordzee.

Ministerie van I&M
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Ministerie van EZ
Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland

DJI
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.  Met zo'n 85 vestigingen verspreid over het land en zo’n 17.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland.

Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Wij helpen niet alleen burgers die een probleem hebben met de overheid. We leggen overheidsinstanties ook uit hoe ze moeten handelen. Bij problemen of klachten start de Nationale ombudsman een onderzoek. Alle betrokkenen zijn verplicht om aan onze onderzoeken mee te werken.

Stichting Kennisnet
Kennisnet maakt inzichtelijk wat de kenmerken zijn van succesvolle ict-toepassingen en zorgt ervoor dat deze kennis, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld met het onderwijs.