Klanten

Caesar Overheid is mantelleverancier bij een fors aantal (semi) overheidsorganen zoals bij Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Hogescholen c.q. Universiteiten. Samen weten wij ook aan grotere IT-leveranciers gewend geraakte overheid te voorzien van een prettig en effectief werkend alternatief en zijn deze klanten uitermate te spreken over de relatie met Caesar.

Dit doen wij vanuit een gestroomlijnde front office en Single Point of Contact (SPoC) benadering. Waarom zouden wij de klant vermoeien met hoe wij de interne organisaties op elkaar hebben uitgelijnd? Zo wordt het relatiemanagement proces gedragen door een op elkaar ingespeeld zijnde account team en werken onze resourcemanagers samen vanuit een op de Klant KPI’s ingespeeld zijnde matchingsproces. De verkregen opdrachten, zowel inspanningsverplichtingen als resultaatsopdrachten kennen een intensief opdrachtmanagement met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatielevels.

Al doende bedienen wij onder andere de volgende overheidsorganen:

Defensie

Defensie bestaat uit zeven organisatiedelen. De vier krijgsmachtdelen zorgen ervoor dat de militairen en het materieel klaar zijn voor inzet. Het Commando Diensten Centra en de Defensie Materieel Organisatie ondersteunen door producten en diensten te leveren. De Bestuursstaf maakt het beleid. NL kiest voor een krijgsmacht die breed operationeel inzetbaar is. Die dus veel taken kan uitvoeren. Uit financiële noodzaak ging vanaf 2013 wel de ambitie omlaag; naast kleine missies en nationale taken kan Defensie nog één grotere operatie uitvoeren. Dat gebeurt dan wel met de beste systemen en het modernste materieel. Binnen het beschikbare budget kiest Defensie dan ook voor vernieuwing, zijnde nieuwe vliegtuigen (F-35) en kwam er al een cyber commando.

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgt de Hogeschool Utrecht onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden - aankomende - professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet worden verzet om het hier droog te houden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal (inclusief Texel).

LuchtVerkeersLeiding Nederland

Luchtverkeersleiding Nederland richt zich in hoofdzaak op luchtverkeersdienstverlening aan burgerluchtverkeer in het gebied waarvoor Nederland verantwoordelijk is gesteld: het vluchtinformatiegebied Amsterdam (FIR). De Amsterdam FIR strekt zich uit boven het Nederlandse grondgebied en een groot deel van de Noordzee.

Ministerie van I&M

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Provincie Gelderland

De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. De medewerkers van de Provincie Gelderland ondersteunen en adviseren de Gedeputeerde Staten bij het uitvoeren van het coalitieakkoord 'Ruimte voor Gelderland' en voeren het door de Gedeputeerde Staten vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie, te weten: 1. duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer, 2. milieu, energie en klimaat, 3. vitaal platteland, 4. bereikbaarheid en openbaar vervoer, 5. Economie, 6. culturele infrastructuur en cultureel erfgoed en 7. kwaliteit van het openbaar bestuur.

Stichting Kennisnet

Kennisnet maakt inzichtelijk wat de kenmerken zijn van succesvolle ICT-toepassingen en zorgt ervoor dat deze kennis, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld met het onderwijs.